Välkommen till Daretorpsbygdens Intresseförening

Vi finns på Hökensås där skogen är huvudsaken. Förr var den en ren råvarukälla, idag är den även populär som besöksmål för rekreation och friluftsliv. Här i bygden finns gott om driftiga människor och småföretagandet är stort. Vår förening värnar om bygdens historia och dess potentialer för utveckling. I Daretorpsbygden ska man kunna leva, bo och verka även i en framtid.

TIPSPROMENADER

Tipspromenader alla söndagar i september och oktober. Start 14-16 vid Parhuset i Gälleberg Daretorp. Kaffe och våfflor, Loppis i Hönshuset, Oskar Engströms trägubbar i Kulturladan. Varmt välkommen!

Årsmöte

Det har varit årsmöte för Daretorpsbygdens Intresseförening. Föreningen har under år 2016 haft en mycket livlig verksamhet med tipspromenader, trivselcaféer, sommarcaféer och julmarknad. Dessutom har föreningen ett flertal cirkelverksamheter som torpinventering, sågverksinventering, konstgrupp, qigong och Vi unga. Utställningen Årsringar – Skog & Skogsbruk har visats för grupper och enskilda. Utställningen har under årets kompletterats med en fröklängningsmaskin vilken kommer att köras vid föreningens tipspromenad på Annandag Påsk. Årsmötesförhandlingarna genomfördes med Per-Olof Graaf som ordförande. Följande styrelse valdes: Ordförande Jonny Nilsson – nyval, ordinarie styrelseledamöter Peter Dagman och Kenneth Gustavsson-nyval, Helena Dagman, Kjell Gustavsson, Magnus Hedström, Lennart Carlsson, Per-Philip Stark, Margareta Stark samtliga omval samt Lennart Hagenvind hedersledamot Suppleanter: Bosse Gustavsson, Therese Cedin, Tina Jeppesen, Gotthard Persson samtliga omval och Else-Marie Bertilsson-nyval Revisorer: Mats Bengtzon och Eva Frejdh-omval Revisorssuppleant: Per Karlsson-nyval Dataansvarig: Jan Klang Konstansvarig: Irene Hjelm Herbert Hjelm, Per Karlsson, Gösta Johansson och Else-Marie Bertilsson som avsagt sig omval har avtackats med en blomsterbukett. Nyvalde ordföranden Jonny Nilsson har efter årsmötet avsagt sig uppdraget varför föreningen vid sitt konstituerande möte 2017-04-03 utsett Helena Dagman som ordförande. Gotthard Persson utsågs att ersätta Helena Dagman som ordinarie ledamot och Jonny Nilsson valdes att ersätta Gotthard Persson som suppleant Föreningen ser nu fram mot ytterligare ett intressant och aktivt år och hälsar alla välkomna till de olika aktiviteterna Enl uppdrag Else-Marie Bertilsson

Utflykt

Lördag den 28 maj ordnade Daretorpsbygdens Intresseförening en utflykt i hembygden. Vi var drygt 20 personer som både hade trevligt tillsammans och dessutom fick se och lära oss mycket. Färden gick först till Svedbrotorp där Christopher "Kit" Zweigbergk med familj tog emot oss och berättade om sin fastighets historia. Här har funnits både såg och kvarn och det tack vare vattnet varifrån kraft kunde utvinnas. Vi fortsatte sedan vår utflykt till Englands Mosse, där vi bl a såg resterna efter ett skogvaktarboställe och ett otroligt stort lärkträd som mäter 3,91 meter i omfång. Trädet har en gång i tiden planterats på platsen. Vi hittade också boställets fina jordkällare. Sedan kaffepaus vid kullen mellan Nord- och Sydvattnet, där de medtagna kaffekorgarna snabbt tömdes. Slutligen åkte vi vidare till Lilla Havssjön för att se på en jordkula som en gång i tiden varit bebodd.

Örtugen

Onsdag 6 april var en stor dag för Daretorpsbygdens Intresseförening, då 3 representanter för föreningen var i Örebro för att närvara på Skogshistoriska Sällskapets årsmöte samt ta emot Sällskapets Örtug nr 49 vilket överlämnades av Erik Valinger. Motiveringen till örtugen var: Örtug nummer 49 tilldelas Daretorpsbygdens lntresseförening, representerad av dess ordförande Else-Marie Bertilsson, för uppbyggnaden av Daretorps Skogsmuseum med utställningen Arsringar, skog och skogsbruk i forna dagar. Daretorpsbygdens lntresseförening i Daretorp, strax öster om Tidaholm, bildades 1995. Föreningen är mycket aktiv och har idag cirka 150 medlemmar. Redan vid starten fanns idéer om att uppföra ett skogsmuseum. Man började verksamheten med att överta och flytta ett förfallet parhus från Hökensås till dess nuvarande plats i Gälleberg. Huset renoverades och stod färdigt år 2005. Året därpå togs det första spadtaget till Kulturladan/Skogsmuseet som uppfördes av föreningens medlemmar. Virket, företrädesvis vindfällen från stormen Gudrun, skänktes av traktens skogsägare och företag, med Hökensås häradsallmänning som störste givare. Upparbetning, sågning och torkning utfördes ideellt av föreningens medlemmar, med bara mindre EU-bidrag. Byggnaden stod färdig 2008 då arbetet med att inreda museet med skogsredskap och utrustning påbörjades. Mycket utrustning och redskap skänktes - och skänks fortfarande - till museet. Kulturladan/Skogsmuseet invigdes sommaren 2014. I skogsmuseet, som speglar ortens skogsbruk, finns idag mellan 300 och 400 redskap. Ett antal bildspel från hästkörning till slutavverkning med moderna maskiner finns också att beskåda. Likaså finns information om några av ortens tidigare skogliga verksamheter, som till exempel fröklängning, tjärframställning och tillverkning av tallbarrstvåI. Allt presenteras mycket pedagogiskt och överskådligt. Skogsmuseet besöks årligen av mellan 1 500 och 2 000 personer. Föreningen har också startat och genomfört ett antal studiecirklar om bygdens historia som resulterat i två böcker om Daretorpsbygden. En tredje lär vara på gång. För närvarande pågår en studiecirkel om ortens alla tidigare och numera nedlagda sågverk. Grattis till Örtugen nr 49 önskar Skogshistoriska Sällskapet! Skogshistoriska Sällskapets Örtug Örtugen är en utmärkelse som tilldelas personer som gjort värdefulla insatser inom Sällskapets verksamhetsområde. Speciellt uppmärksammas insatser inom den skogshistoriska amatörforskningen. Örtugar kan även ges till studenter som skrivit förtjänstfulla skogshistoriska uppsatser. Högst tre Örtugar per år delas ut och utdelningen sker främst i samband med Sällskapets årsstämma. En Örtug består av ett diplom och en penningsumma (f. n. 5 000 kr). Örtugar har utdelats sen 1995. Styrelsen i Skogshistoriska Sällskapet beslutar om utdelning av Örtugar. Örtug ar benämningen på ett medeltida mynt som först slogs på Gotland på 1300-1400talet.